ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1t

นางสุนิษา  ทองแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานภายนอก

 04-moe

obec

05-ksp

03-onesqa

o-net

law

ttv banner 170x68

07-panyathai

08-caistudio

10-horhook

13-schoolnet

bannerkruthai

16-dlf

 

 
ประธานนักเรียน ด.ช.จักรรัตน์  ทองกล่ำ
รองประธานคนที่  1 ด.ญ.สุดารัตน์  ชุมถาวร  
รองประธานคนที่  2 ด.ญ.บุษราคัม  คงวุธ
หัวหน้าฝ่ายวิชาการนักเรียน ด.ญ.อมรรัตน์  ทองผึ้ง  
กรรมการ ด.ญ.นิตยา  คงวุธ
หัวหน้าฝ่ายปกครอง ด.ช.อภิชัย  ย่องบุตร  
กรรมการ ด.ช.วัชรินทร์  บุญญโร
หัวหน้าฝ่ายอาคารสถานที่ ด.ญ.กันต์กนิษฐ์  รักกะเปา
กรรมการ ด.ช.ธนพัฒน์  หมวดทอง 
กรรมการ ด.ช.ศิวกร  สังเสนาะ
หัวหน้าฝ่ายอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ด.ญ.สุทธินันท์ อุ้ยสกุล  

กรรมการ ด.ญ.อุทัยรัตน์  ตู้เฮี่ยน   
กรรมการ ด.ญ.จนันธร  ทองกล่ำ
หัวหน้าฝ่ายกีฬาและนันทนาการ ด.ช.ศุภชัย  นุ่นนา  
กรรมการ ด.ช.ศักดิ์ระพี  ภิรมย์ก้อย
หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรม ด.ญ.พิมพิศา  ดำแดง
กรรมการ ด.ญ.วัลย์ลิกา   ดำพันธ์
หัวหน้าฝ่ายปฏิคม ด.ญ.นริสรา  รอดเจริญ
กรรมการ ด.ญ.ฐิติมา  สร้อยทอง
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ ด.ช.ตรัยรัตน์  ดาราจั่น  
กรรมการ ด.ญ.รัญชิดา  รักโคตร
หัวหน้าฝ่ายเหรัญญิก ด.ญ.สุดารัตน์  ชุมถาวร
กรรมการ ด.ช.ก้องภพ  อุดมวงศ์ศิริ
หัวหน้าฝ่ายเลขานุการ ด.ช.พันธกร แก้วกนก
กรรมการ ด.ญ.กันต์กนิษฐ์  รักกะเปา
กรรมการ ด.ญ.กัญญาวีร์  สระแผง
กรรมการ ด.ช.ปฏิพัฒน์  อยู่ตระกูล