คณะผู้บริหาร

10  

  nopic person

นายทวีศักดิ์ ภิรมย์ก้อย

ครูรักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียน