กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

16 

 

 t3

นายวัชรพงษ์  อัชฌากร

ครู 

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพฯ

t5

นายอภิรักษ์  ประศาสตร์ศิลป์

ครู 

nopic person

นางวัชรี   ปล้องอ่อน

ครูชำนาญการ