ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1t

นางสาวศุภวรรณ พละเลิศ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานภายนอก

 04-moe

obec

05-ksp

03-onesqa

o-net

law

ttv banner 170x68

07-panyathai

08-caistudio

10-horhook

13-schoolnet

bannerkruthai

16-dlf

 

ข้อมูลทั่วไป

ชื่อโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น

ที่ตั้งเลขที่ 133 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2

โทร 077380207 โทรสาร -

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.           

เว็บไซต์ http://www.klongchaun.ac.th

เปิดสอนระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

เนื้อที่ 21 ไร่ 2 งาน 94 ตารางวา

เขตพื้นที่บริการ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านคลองชะอุ่น บ้านบางหลุด

 ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
 • โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น ตั้งอยู่ในท้องที่ หมู่ที่ 1 (เดิมอยู่หมู่ที่ 3 ตำบลต้นยวน) ตำบลคลองชะอุ่น อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
 • เปิดทำการสอนเมื่อ 7 กรกฎาคม 2510 เป็นสาขาของโรงเรียนวัดพนม
 • เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4 มีนักเรียนทั้งสิ้น 35 คน
 • โดยมีนายแวง พิทักษ์แทน มาปฏิบัติงานประจำอยู่เพียงคนเดียว
 • โดยมีราษฎรโดยการนำของนายหมก รักสวัสดิ์ กำนันตำบลต้นยวนได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราวให้ 1 หลัง ขนาด 1 ห้องเรียน
 • ที่ดินได้มาจากที่สงวนของหมู่บ้านมีเนื้อที่ประมาณ 23 ไร่ 3 งาน 76 ตารางวา
 • ปี 2511 ได้รับอนุมัติให้เปิดทำการสอนเป็นเอกเทศ และทางจังหวัดได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้นายแวง พิทักษ์แทน ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2512
 • ปี พ.ศ.2520 เปิดทำการสอนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 • ปี พ.ศ. 2529 ทางโรงเรียนเปิดทำการสอนในระดับก่อนประถมศึกษา (ชั้นเด็กเล็ก) อย่างไม่เป็นทางการ เพื่อเป็นการทดลองความสนใจของผู้ปกครองนักเรียนในพื้นที่บริการ เมื่อเห็นว่ามีผู้ให้ความสนใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนมากพอสมควร จึงขอเปิดเป็นทางการเมื่อ พ.ศ.2531
 • ปี พ.ศ.2534 ทางโรงเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากทางสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนม ให้เปิดทำการสอนในโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา รับนักเรียนเข้าเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
 • ปี พ.ศ.2538 ทางโรงเรียนขอเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาล 1-2 และ 3
 • ปี พ.ศ.2539 โรงเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากสำนักงานการประถมศึกษาอำเภอพนม ให้เป็นโรงเรียนนำร่องการปฏิรูปการศึกษาและในการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษาได้รับการจัดสรรอัตรากำลังจากทางราชการ และครูอัตราจ้าง ฯลฯ