ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1t

นางสุนิษา  ทองแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานภายนอก

 04-moe

obec

05-ksp

03-onesqa

o-net

law

ttv banner 170x68

07-panyathai

08-caistudio

10-horhook

13-schoolnet

bannerkruthai

16-dlf

 

 
 
ชื่อ-นามสกุล : นายเสวก  จินเจือ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2554 - 2558 
ชื่อ-นามสกุล นางสุนิษา ทองแผน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น
ดำรงตำแหน่งเมื่อ 2559 - ปัจจุบัน