ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1t

นางสุนิษา  ทองแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานภายนอก

 04-moe

obec

05-ksp

03-onesqa

o-net

law

ttv banner 170x68

07-panyathai

08-caistudio

10-horhook

13-schoolnet

bannerkruthai

16-dlf

 

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนบ้านคลองชะอุ่น จัดการเรียนการสอน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถเต็มศักยภาพ ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษาโดยชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

พันธกิจ

1.  ส่งเสริม สนับสนุน การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
2.  จัดให้มีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของผู้เรียนในทุกด้าน
3.  จัดให้มีการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาการจัดการศึกษา
4.  พัฒนาสุขภาพนักเรียนให้สมบูรณ์ แข็งแรง
5.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
6.  ปลูกฝังให้นักเรียนมีความสำนักต่อความเป็นไทย
7.  พัฒนาการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่