ผู้อำนวยการสถานศึกษา

1t

นางสุนิษา  ทองแผน

ผู้อำนวยการโรงเรียน

หน่วยงานภายนอก

 04-moe

obec

05-ksp

03-onesqa

o-net

law

ttv banner 170x68

07-panyathai

08-caistudio

10-horhook

13-schoolnet

bannerkruthai

16-dlf

 

เป้าหมาย

1. ผู้เรียนทุกคนเกิดการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ และพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ
2. ผู้เสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดความรู้ต่ตนเองและสังคมได้
3. ผู้เรียนทุกคนมีสุขภาพอนามัยที่ดี
4. ผู้เรียนทุกคนมีความเป็นไทย
5. ผู้เรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นผู้มีจิตสาธารณะ
6. ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ตามกระบวนการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

กลยุทธ์

1.ปลูกฝังคุณธรรม  สร้างความสำนีกในความเป็นชาติไทย  มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  และภาวะโลกร้อน  วิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และวิถีประชาธิปไตย

2. ให้โอกาสทางการศึกษา  ทั้งเด็กทั่วไป  พิการ  ด้อยโอกาส  ลดอัตรการออกกลางคัน

3.ยกระดับคุณภาพการเรียนการสอน พัฒนาผู้เรียน  การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ผู้เรียนบรรลุมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษา

4.พัฒนาความพร้อมในเทคโนโลยีสารสนเทศ  การสื่อสารให้แก่นักเรียนเพื่อการเรียนรู้และบริหารจัดการ

5.ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการศึกษา